Well–defined | Nghĩa của từ well–defined trong tiếng Anh

/ˌwɛldɪˈfaɪnd/

Những từ liên quan với WELL–DEFINED

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày