well–endowed

/ˌwɛlɪnˈdaʊd/

Những từ liên quan với WELL–ENDOWED