wily

/ˈwaɪli/

  • Tính từ
  • xo trá, quỷ quyệt, lắm mưu