wing

/ˈwɪŋ/

 • Danh Từ
 • (động vật học); (thực vật học) cánh (chim, sâu bọ; qu, hạt)
   1. to lend (add) wing to: chắp cánh cho, làm cho chạy mau
 • sự bay, sự cất cánh; (nghĩa bóng) sự bay bổng
   1. on the wing: đang bay
    to take wing: cất cánh bay, bay đi
 • (kiến trúc) cánh, chái (nhà)
   1. the east wing of a building: chái phía đông của toà nhà
 • cánh (máy bay, quạt)
 • (hàng hi) mạn (tàu)
 • (số nhiều) (sân khấu) cánh gà
 • (quân sự) cánh
   1. right wing: cánh hữu
    left wing: cánh t
 • phi đội (không quân Anh); (số nhiều) phù hiệu phi công
 • (thể dục,thể thao) biên
   1. right wing: hữu biên
    left wing: t biên
 • (đùa cợt) cánh tay (bị thưng)
 • (thông tục) sự che chở, sự bo trợ
   1. under the wing of someone: được người nào che chở
    to take someone under one's wing: bo trợ ai
 • to clip someone's wings
   1. hạn chế sự cử động (tham vọng, sự tiêu pha) của ai; chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng)
 • to come on the wings of the wind
   1. đến nhanh như gió
 • Động từ
 • lắp lông vào (mũi tên)
 • thêm cánh, chắp cánh; làm cho nhanh hn
   1. fear winged his steps: sự sợ h i làm cho nó chạy nhanh như bay
    to wing one's words: nói liến thoắng
 • bay, bay qua
   1. to wing one's way: bay
 • bắn ra
   1. to wing an arrow: bắn mũi tên ra
 • bắn trúng cánh (con chim); (thông tục) bắn trúng cánh tay
 • (kiến trúc) làm thêm chái
   1. to wing a hospital: làm thêm chái cho một bệnh viện
 • (quân sự) bố phòng ở cánh bên