witter

/ˈwɪtɚ/

  • Động từ
  • lải nhải, nói hoài (một chuyện không quan trọng)

Những từ liên quan với WITTER