wrinkle

/ˈrɪŋkəl/

 • Danh Từ
 • (thông tục) ngón; lời mách nước
   1. to put somebody up to a wrinkle: mách nước cho ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hàng mới; mốt mới
   1. the latest wrinkle: hàng mới nhất; mốt mới nhất, kiểu mới nhất
 • vết nhăn (da)
 • gợn sóng (trên mặt nước)
 • nếp (quần áo)
 • (địa lý,địa chất) nếp gấp
 • Động từ
 • nhăn, cau
   1. to wrinkle [up] one's forehead: nhăn trán
    to wrinkle one's brow: cau mày
 • làm nhàu
   1. to wrinkle a dress: làm nhàu cái áo
 • nhăn (da), cau lại (mày)
 • nhàu (quần áo)

Những từ liên quan với WRINKLE

tuck, twist, purse, line, ridge, crisp, furrow, pleat, crumple, depression, ruck, compress, crease, contraction, gather, scrunch, pucker, rumple