yawning

/ˈjɑːnɪŋ/

 • Danh Từ
 • ngáp (người)
   1. to give a yawn: ngáp
 • (kỹ thuật) khe hở
 • Động từ
 • há miệng, toác ra, mở ra (đồ vật)
 • vừa nói vừa ngáp
   1. to yawn goodnight: vừa ngáp vừa chào để đi ngủ
    "its' very late", he yawned: anh ta vừa ngáp vừa nói "khuya lắm rồi"
    to yawn one's head off: ngáp sái quai hàm

Những từ liên quan với YAWNING

yaw, nap, part, spread, doze, gape, sleep, expand, divide, snooze, give, drowse, gap