yellow

/ˈjɛloʊ/

 • Tính từ
 • vàng
  1. to grow (turn, get, become) yellow: vàng ra, hoá vàng; úa vàng (lá)
 • ghen ghét, ghen tị, đố kỵ, ngờ vực
  1. to cast a yellow look at: nhìn (ai) bằng con mắt ghen ghét
 • (thông tục) nhút nhát, nhát gan
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vàng; có tính chất giật gân (báo chí)
 • Danh Từ
 • màu vàng
 • bướm vàng
 • (số nhiều) tính ghen ghét, tính ghen tị, tính đố kỵ
 • (thông tục) tính nhút nhát, tính nhát gan
 • (số nhiều) (y học) bệnh vàng da
 • Động từ
 • vàng ra, hoá vàng; nhuốm vàng, nhuộm vàng