yiddish

/ˈjɪdɪʃ/

  • Danh Từ
  • (Yiddish) tiếng I-đít (một thử tiếng Đức cổ của người Do thái ở Trung và Đông Âu)

Những từ liên quan với YIDDISH