Zapper | Nghĩa của từ zapper trong tiếng Anh

/ˈzæpɚ/

Những từ liên quan với ZAPPER

criticism, commentary, judgment, censor, examination, denunciation, objection, assessment
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày