100 DANH TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Từ vựng

 • time /ˈtaɪm/ thời gian
 • year /ˈjiɚ/ năm
 • people /ˈpiːpəl/ con người
 • way /ˈweɪ/ con đường
 • day /ˈdeɪ/ ngày
 • man /ˈmæn/ đàn ông
 • thing /ˈθɪŋ/ sự vật
 • woman /ˈwʊmən/ phụ nữ
 • life /ˈlaɪf/ cuộc sống
 • child /ˈtʃajəld/ con cái
 • world /ˈwɚld/ thế giới
 • school /ˈskuːl/ trường học
 • state /ˈsteɪt/ trạng thái
 • family /ˈfæmli/ gia đình
 • student /ˈstuːdn̩t/ học sinh
 • group /ˈgruːp/ nhóm
 • country /ˈkʌntri/ đất nước
 • problem /ˈprɑːbləm/ vấn đề
 • hand /ˈhænd/ bàn tay
 • part /ˈpɑɚt/ bộ phận
 • place /ˈpleɪs/ vị trí
 • case /ˈkeɪs/ trường hợp
 • week /ˈwiːk/ tuần
 • company /ˈkʌmpəni/ công ty
 • system /ˈsɪstəm/ hệ thống
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày