100 DANH TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Từ vựng

 • time /ˈtaɪm/ thời gian
 • year /ˈjiɚ/ năm
 • people /ˈpiːpəl/ con người
 • way /ˈweɪ/ con đường
 • day /ˈdeɪ/ ngày
 • man /ˈmæn/ đàn ông
 • thing /ˈθɪŋ/ sự vật
 • woman /ˈwʊmən/ phụ nữ
 • life /ˈlaɪf/ cuộc sống
 • child /ˈtʃajəld/ con cái
 • world /ˈwɚld/ thế giới
 • school /ˈskuːl/ trường học
 • state /ˈsteɪt/ trạng thái
 • family /ˈfæmli/ gia đình
 • student /ˈstuːdn̩t/ học sinh
 • group /ˈgruːp/ nhóm
 • country /ˈkʌntri/ đất nước
 • problem /ˈprɑːbləm/ vấn đề
 • hand /ˈhænd/ bàn tay
 • part /ˈpɑɚt/ bộ phận
 • place /ˈpleɪs/ vị trí
 • case /ˈkeɪs/ trường hợp
 • week /ˈwiːk/ tuần
 • company /ˈkʌmpəni/ công ty
 • system /ˈsɪstəm/ hệ thống
 • program /ˈproʊˌgræm/ chương trình
 • question /ˈkwɛstʃən/ câu hỏi
 • work /ˈwɚk/ công việc
 • government /ˈgʌvɚmənt/ chính phủ
 • number /ˈnʌmbɚ/ con số
 • night /ˈnaɪt/ ban đêm
 • point /ˈpoɪnt/ điểm
 • home /ˈhoʊm/ nhà
 • water /ˈwɑːtɚ/ nước
 • room /ˈruːm/ căn phòng
 • mother /ˈmʌðɚ/ mẹ
 • area /ˈerijə/ khu vực
 • money /ˈmʌni/ tiền bạc
 • story /ˈstori/ câu chuyện
 • fact /ˈfækt/ sự thật
 • month /ˈmʌnθ/ tháng
 • lot /ˈlɑːt/ từng phần
 • right /ˈraɪt/ quyền lợi
 • study /ˈstʌdi/ học tập
 • book /ˈbʊk/ cuốn sách
 • eye /ˈaɪ/ mắt
 • job /ˈʤɑːb/ nghề nghiệp
 • word /ˈwɚd/ từ
 • business /ˈbɪznəs/ kinh doanh
 • issue /ˈɪˌʃuː/ vấn đề
 • side /ˈsaɪd/ khía cạnh
 • kind /ˈkaɪnd/ loại
 • head /ˈhɛd/ đầu
 • house /ˈhaʊs/ ngôi nhà
 • service /ˈsɚvəs/ dịch vụ
 • friend /ˈfrɛnd/ người bạn
 • father /ˈfɑːðɚ/ cha
 • power /ˈpawɚ/ năng lượng
 • hour /ˈawɚ/ giờ
 • game /ˈgeɪm/ trò chơi
 • line /ˈlaɪn/ vạch kẻ
 • end /ˈɛnd/ kết thúc
 • member /ˈmɛmbɚ/ thành viên
 • law /ˈlɑː/ luật pháp
 • car /ˈkɑɚ/ xe hơi
 • city /ˈsɪti/ thành phố
 • community /kəˈmjuːnəti/ cộng đồng
 • name /ˈneɪm/ tên gọi
 • president /ˈprɛzədənt/ chủ tịch
 • team /ˈtiːm/ nhóm, đội
 • minute /ˈmɪnət/ phút
 • idea /aɪˈdiːjə/ ý tưởng
 • kid /ˈkɪd/ trẻ con
 • body /ˈbɑːdi/ cơ thể
 • information /ˌɪnfɚˈmeɪʃən/ thông tin
 • back /ˈbæk/ phía sau
 • parent /ˈperənt/ phụ huynh
 • face /ˈfeɪs/ gương mặt
 • others /ˈʌðərz/ những cái khác
 • level /ˈlɛvəl/ cấp bậc
 • office /ˈɑːfəs/ văn phòng
 • door /ˈdoɚ/ cánh cửa
 • health /ˈhɛlθ/ sức khoẻ
 • person /ˈpɚsn̩/ con người
 • art /ˈɑɚt/ nghệ thuật
 • war /ˈwoɚ/ chiến tranh
 • history /ˈhɪstəri/ lịch sử
 • party /ˈpɑɚti/ bữa tiệc
 • result /rɪˈzʌlt/ kết quả
 • change /ˈtʃeɪnʤ/ thay đổi
 • morning /ˈmoɚnɪŋ/ buổi sáng
 • reason /ˈriːzn̩/ lý do
 • research /ˈriːˌsɚtʃ/ nghiên cứu
 • girl /ˈgɚl/ cô gái
 • guy /ˈgaɪ/ chàng trai
 • moment /ˈmoʊmənt/ hiện tại
 • air /ˈeɚ/ không khí
 • teacher /ˈtiːtʃɚ/ giáo viên
 • force /ˈfoɚs/ lực lượng
 • education /ˌɛʤəˈkeɪʃən/ giáo dục