200 ĐỘNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Từ vựng

 • be /ˈbiː/ thì, là, ở
 • have /ˈhæv/
 • do /ˈduː/ làm
 • say /ˈseɪ/ nói
 • get /ˈgɛt/ lấy
 • make /ˈmeɪk/ làm
 • go /ˈgoʊ/ đi
 • see /ˈsiː/ thấy
 • know /ˈnoʊ/ biết
 • take /ˈteɪk/ lấy
 • think /ˈθɪŋk/ nghĩ
 • come /ˈkʌm/ đến
 • give /ˈgɪv/ cho
 • look /ˈlʊk/ nhìn
 • use /ˈjuːz/ dùng
 • find /ˈfaɪnd/ tìm thấy
 • want /ˈwɑːnt/ muốn
 • tell /ˈtɛl/ nói
 • put /ˈpʊt/ đặt
 • mean /ˈmiːn/ nghĩa là
 • become /bɪˈkʌm/ trở thành
 • leave /ˈliːv/ rời khỏi
 • work /ˈwɚk/ làm việc
 • need /ˈniːd/ cần
 • feel /ˈfiːl/ cảm thấy
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày