200 ĐỘNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Từ vựng

 • be /ˈbiː/ thì, là, ở
 • have /ˈhæv/
 • do /ˈduː/ làm
 • say /ˈseɪ/ nói
 • get /ˈgɛt/ lấy
 • make /ˈmeɪk/ làm
 • go /ˈgoʊ/ đi
 • see /ˈsiː/ thấy
 • know /ˈnoʊ/ biết
 • take /ˈteɪk/ lấy
 • think /ˈθɪŋk/ nghĩ
 • come /ˈkʌm/ đến
 • give /ˈgɪv/ cho
 • look /ˈlʊk/ nhìn
 • use /ˈjuːz/ dùng
 • find /ˈfaɪnd/ tìm thấy
 • want /ˈwɑːnt/ muốn
 • tell /ˈtɛl/ nói
 • put /ˈpʊt/ đặt
 • mean /ˈmiːn/ nghĩa là
 • become /bɪˈkʌm/ trở thành
 • leave /ˈliːv/ rời khỏi
 • work /ˈwɚk/ làm việc
 • need /ˈniːd/ cần
 • feel /ˈfiːl/ cảm thấy
 • seem /ˈsiːm/ hình như
 • ask /ˈæsk/ hỏi
 • show /ˈʃoʊ/ trình diễn
 • try /ˈtraɪ/ thử
 • call /ˈkɑːl/ gọi
 • keep /ˈkiːp/ giữ
 • provide /prəˈvaɪd/ cung cấp
 • hold /ˈhoʊld/ giữ
 • turn /ˈtɚn/ xoay
 • follow /ˈfɑːloʊ/ theo
 • begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu
 • bring /ˈbrɪŋ/ đem lại
 • like /ˈlaɪk/ như
 • going /ˈgowɪŋ/ đi
 • help /ˈhɛlp/ giúp
 • start /ˈstɑɚt/ bắt đầu
 • run /ˈrʌn/ chạy
 • write /ˈraɪt/ viết
 • set /ˈsɛt/ đặt để
 • move /ˈmuːv/ di chuyển
 • play /ˈpleɪ/ chơi
 • pay /ˈpeɪ/ trả
 • hear /ˈhiɚ/ nghe
 • include /ɪnˈkluːd/ bao gồm
 • believe /bəˈliːv/ tin tưởng
 • allow /əˈlaʊ/ cho phép
 • meet /ˈmiːt/ gặp gỡ
 • lead /ˈliːd/ dẫn dắt
 • live /ˈlɪv/ sống
 • stand /ˈstænd/ đứng
 • happen /ˈhæpən/ xảy ra
 • carry /ˈkeri/ mang
 • talk /ˈtɑːk/ nói chuyện
 • appear /əˈpiɚ/ xuất hiện
 • produce /prəˈduːs/ sản xuất
 • sit /ˈsɪt/ ngồi
 • offer /ˈɑːfɚ/ yêu cầu
 • consider /kənˈsɪdɚ/ cân nhắc
 • expect /ɪkˈspɛkt/ chờ đợi
 • suggest /səˈʤɛst/ đề nghị
 • let /ˈlɛt/ cho phép
 • read /ˈriːd/ đọc
 • require /rɪˈkwajɚ/ yêu cầu
 • continue /kənˈtɪnju/ tiếp tục
 • lose /ˈluːz/ thua cuộc
 • ADD thêm vào
 • change /ˈtʃeɪnʤ/ thay đổi
 • Fal /fɔl/ ngã
 • remain /rɪˈmeɪn/ còn lại
 • remember /rɪˈmɛmbɚ/ nhớ lại
 • buy /ˈbaɪ/ mua
 • speak /ˈspiːk/ nói
 • stop /ˈstɑːp/ dừng lại
 • send /ˈsɛnd/ gửi
 • receive /rɪˈsiːv/ nhận
 • decide /dɪˈsaɪd/ quyết định
 • win /ˈwɪn/ chiến thắng
 • understand /ˌʌndɚˈstænd/ hiểu
 • describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả
 • develop /dɪˈvɛləp/ phát triển
 • agree /əˈgriː/ đồng ý
 • open /ˈoʊpən/ mở
 • reach /ˈriːtʃ/ đạt tới
 • build /ˈbɪld/ xây dựng
 • involve /ɪnˈvɑːlv/ liên quan tới
 • spend /ˈspɛnd/ dành
 • return /rɪˈtɚn/ trở lại
 • draw /ˈdrɑː/ vẽ
 • die /ˈdaɪ/ chết
 • hope /ˈhoʊp/ hy vọng
 • create /kriˈeɪt/ sáng tạo
 • walk /ˈwɑːk/ đi bộ
 • sell /ˈsɛl/ đợi
 • wait /ˈweɪt/ đợi
 • cause /ˈkɑːz/ gây ra
 • pass /ˈpæs/ vượt qua
 • lie /ˈlaɪ/ nói xạo
 • accept /ɪkˈsɛpt/ chấp nhận
 • watch /ˈwɑːtʃ/ xem
 • raise /ˈreɪz/ nâng cao
 • base /ˈbeɪs/ dựa trên
 • apply /əˈplaɪ/ áp dụng
 • break /ˈbreɪk/ làm vỡ
 • explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích
 • learn /ˈlɚn/ học hỏi
 • increase /ɪnˈkriːs/ tăng lên
 • cover /ˈkʌvɚ/ bao phủ
 • grow /ˈgroʊ/ lớn lên
 • claim /ˈkleɪm/ tuyên bố
 • report /rɪˈpoɚt/ báo cáo
 • support /səˈpoɚt/ ủng hộ
 • cut /ˈkʌt/ cắt bỏ
 • form /ˈfoɚm/ hình thành
 • stay /ˈsteɪ/ ở lại
 • contain /kənˈteɪn/ chứa
 • reduce /rɪˈduːs/ giảm
 • establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập
 • join /ˈʤoɪn/ ghép
 • wish /ˈwɪʃ/ muốn
 • achieve /əˈtʃiːv/ đạt được
 • seek /ˈsiːk/ tìm kiếm
 • choose /ˈtʃuːz/ chọn
 • deal /ˈdiːl/ xử lý
 • face /ˈfeɪs/ đối mặt
 • fail /ˈfeɪl/ thất bại
 • serve /ˈsɚv/ phục vụ
 • end /ˈɛnd/ kết thúc
 • kill /ˈkɪl/ giết
 • occur /əˈkɚ/ xảy ra
 • drive /ˈdraɪv/ lái xe
 • represent /ˌrɛprɪˈzɛnt/ đại diện cho
 • rise /ˈraɪz/ tăng lên
 • discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận
 • love /ˈlʌv/ yêu thương
 • pick /ˈpɪk/ nhặt lên
 • place /ˈpleɪs/ đặt, để
 • argue /ˈɑɚgju/ tranh cãi
 • prove /ˈpruːv/ chứng minh
 • wear /ˈweɚ/ đội, mặc
 • catch /ˈkætʃ/ bắt lấy
 • enjoy /ɪnˈʤoɪ/ thưởng thức
 • eat /ˈiːt/ ăn
 • introduce /ˌɪntrəˈduːs/ giới thiệu
 • enter /ˈɛntɚ/ tiến vào
 • present /ˈprɛzn̩t/ giới thiệu
 • arrive /əˈraɪv/ đến
 • ensure /ɪnˈʃuɚ/ chắc chắn
 • point /ˈpoɪnt/ chỉ vào
 • plan /ˈplæn/ lên kế hoạch
 • pull /ˈpʊl/ kéo
 • refer /rɪˈfɚ/ nhắc tới
 • ACT ra vẻ, hành động
 • relate /rɪˈleɪt/ có liên quan
 • affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới
 • close /ˈkloʊz/ đóng lại
 • identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định
 • manage /ˈmænɪʤ/ quản lý
 • thank /ˈθæŋk/ cảm ơn
 • compare /kəmˈpeɚ/ so sánh
 • announce /əˈnaʊns/ thông báo
 • obtain /əbˈteɪn/ đạt được
 • note /ˈnoʊt/ ghi lại
 • forget /fɚˈgɛt/ quên
 • indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng
 • wonder /ˈwʌndɚ/ tự hỏi
 • maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì
 • publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản
 • suffer /ˈsʌfɚ/ chịu khổ
 • avoid /əˈvoɪd/ tránh
 • express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt
 • suppose /səˈpoʊz/ giả sử
 • finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành
 • determine /dɪˈtɚmən/ xác định
 • design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
 • listen /ˈlɪsn̩/ nghe
 • save /ˈseɪv/ lưu giữ
 • tend /ˈtɛnd/ có xu hướng
 • treat /ˈtriːt/ đối xử
 • control /kənˈtroʊl/ kiểm soát
 • share /ˈʃeɚ/ chia sẻ
 • remove /rɪˈmuːv/ loại bỏ
 • throw /ˈθroʊ/ ném
 • visit /ˈvɪzət/ thăm nom
 • exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại
 • encourage /ɪnˈkɚrɪʤ/ khuyến khích
 • force /ˈfoɚs/ bắt buộc
 • reflect /rɪˈflɛkt/ suy nghĩ
 • admin /ˈædˌmɪn/ thừa nhận
 • assume /əˈsuːm/ cho rằng
 • smile /ˈsmajəl/ mỉm cười
 • prepare /prɪˈpeɚ/ chuẩn bị
 • replace /rɪˈpleɪs/ thay thế
 • fill /ˈfɪl/ lấp đầy
 • improve /ɪmˈpruːv/ nâng cao
 • mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới