50 cụm từ tiếng Anh thông dụng được sử dụng hằng ngày

50 cụm từ tiếng Anh thông dụng được sử dụng hằng ngày: Common Phrases English, những cụm từ tiếng Anh hay sử dụng cần phải nhớ.: A long time ago. - Cách nay đã lâu

 • : A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • : Are you hungry?
 • Bạn có đói không?
 • : Are you married?
 • Bạn có gia đình không?
 • : Are you okay?
 • Bạn có khỏe không?
 • : Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • : How are you?
 • Bạn khỏe không?
 • : How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • : How do you spell it?
 • Bạn đánh vần nó như thế nào?
 • : How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • : I don't care
 • Tôi không cần
 • : I don't know
 • Tôi không biết
 • : What are you doing?
 • Bạn đang làm gì?
 • : What do you do for work?
 • Bạn làm nghề gì?
 • : What do you think?
 • Bạn nghĩ gì?
 • : What happened?
 • Điều gì đã xảy ra?
 • : What time is it?
 • Bây giờ là mấy giờ?
 • : What would you like to drink?
 • Bạn muốn uống gì?
 • : What's your address?
 • Địa chỉ của bạn là gì?
 • : What's your favorite food?
 • Thức ăn ưa thích của bạn là gì?
 • : What's your name?
 • Tên của bạn là gì?
 • : When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • : When do you start work?
 • Khi nào bạn bắt đầu làm việc?
 • : When would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau khi nào?
 • : Where are you from?
 • Bạn từ đâu tới?
 • : Where are you going?
 • Bạn đang đi đâu thế?
 • : Would you like coffee or tea?
 • Bạn muốn uống cà phê hay trà?
 • : Can you show me?
 • Bạn có thể chỉ cho tôi không?
 • : Can you give me an example?
 • Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
 • : Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?
 • : Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • : Excuse me, can you tell me the way to the station?
 • Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết đường tới ga được không?
 • : I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?