Hỏi thăm gia đình

  Dialogue 1

 • : Mai! How old are you?
 • Mai ơi! Cậu bao nhiêu tuổi?
 • : I am nineteen. And you? You are also nineteen, aren't you?
 • Tớ mười chín. Còn cậu, cậu cũng mười chín phải không?
 • : No. I am twenty. Oh, you look younger than me. Have you got a boyfriend?
 • Không. Tớ hai mươi. Ồ, cậu trông trẻ hơn tớ. Cậu có người yêu chưa?
 • : Yes. I have.
 • Rồi. Tớ có rồi.
 • : How old is he? Is he young?
 • Anh ấy bao nhiêu tuổi? Có trẻ không?
 • : He is twenty five. I think he doesn't look very young.
 • Anh ấy hai lăm tuổi. Tớ nghĩ anh ấy không trẻ lắm.
 • : What is his job?
 • Anh ấy làm nghề gì?
 • : He is an engineer. He has just graduated from the Polytechnic University.
 • Anh ấy là kỹ sư. Anh ấy vừa mới tốt nghiệp Trường Ðại học Bách khoa.
 • : Where does he work now?
 • Bây giờ anh ấy làm việc ở đâu?
 • : At the Rangdong Construction Company. And you? Have you got a boyfriend?
 • Ở CÔNG ty xây dựng Rạng Ðông. Còn cậu, cậu có người yêu chưa?
 • : Not yet.
 • Chưa.
 • : What type of man do you like? Young and handsome?
 • Cậu thích một chàng trai thế nào? Trẻ và đẹp trai phải không?
 • : I like a person who is intelligent and not very young.
 • Tớ thích một người thông minh và không trẻ lắm.
 • : Oh. Why don't you choose my elder brother? He is very intelligent.
 • Ồ. Tại sao cậu không chọn anh tớ? Anh ấy rất thông minh.
 • : How old is he?
 • Anh ấy bao nhiêu tuổi?
 • : Thirty five.
 • Ba lăm.
 • : Oh. Sorry. He is a bit old.
 • Ồ. Rất tiếc! Anh ấy hơi già.
 • : No problem. In future, you will feel happy. My elder brother loves you but he dare not speak.
 • Không sao. Sau này cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc. Anh tớ yêu cậu nhưng không dám nói.