Mẫu câu tiếng Anh cho nhân viên trực điện thoại công ty

 • : Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • : Sales Department, may I help you?
 • Đây là bộ phận bán hàng, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • : Jane? Good to hear from you. How are things?
 • Jane phải không. Rất vui vì cô đã gọi. Vẫn ổn chứ?
 • : May I ask who’s calling?
 • Xin hỏi ai đang gọi đó?
 • : May I have your name, please?
 • Tôi có thể biết tên ông được không?
 • : What section are you calling?
 • Ông muốn gọi đến bộ phận nào?
 • : I’ll put you through to Mr.Tanaka.
 • Tôi sẽ chuyển máy cho ông đến ông Tanaka.
 • : Thank you for waiting. Go ahead, please.
 • Cảm ơn vì đã đợi. Xin hãy tiếp tục.
 • : I’ll connect you with the department.
 • Tôi sẽ nối máy cho ông với bộ phận đó.
 • : The line is busy.
 • Đường dây đang bận.
 • : Hello! This is Ms. Tanaka of East Corporation.
 • Xin chào! Tôi là Tanaka của công ty Phương Đông.
 • : Hello, this is Ms. Kimura. Can I talk to Mr.Brown?
 • Xin chào! Tôi là Kimura. Tôi có thể nói chuyện với ông Brown không?
 • : I’d like to speak to Mr. John Brown, the manager of the Export Section.
 • Tôi muốn được nói chuyện với ông John Brown, quản lý bộ phận xuất khẩu.
 • : May I have the International Department?
 • Có thể chuyển máy cho tôi đến bộ phận Quốc tế không?
 • : May I speak to someone in charge of marketing?
 • Tôi có thể nói chuyện với người chịu trách nhiệm về thị trường tiêu thụ không?
 • : I’m calling in connection with the specification of the ordered model.
 • Tôi gọi đến để tìm hiểu về cách đặt hàng.
 • : I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.
 • : I’m sorry for calling you so late at night.
 • Xin lỗi vì đã gọi điện trễ thế này.
 • : Could you deliver them by the end of this month?
 • Anh có thể giao hàng trước cuối tháng không?
 • : Could you tell me when he’ll be back?
 • Anh có thể cho tôi biết khi nào ông ấy sẽ trở về không?