Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại ngân hàng

 • : I’d like to open an account
 • Tôi muốn mở tài khoản
 • : I’d like to open a fixed account
 • Tôi muốn mở tài khoản cố định
 • : I want to open a current account. Could you give me some information?
 • Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?
 • : I’d like to close out my account
 • Tôi muốn đóng tài khoản
 • : I need to make a withdrawal
 • Tôi cần rút tiền
 • : I’d like to withdraw 3 million VND against this letter of credit
 • Tôi muốn rút 3 triệu đồng với thư tín dụng này
 • : I want to set up an account
 • Tôi muốn lập 1 tài khoản
 • : I want to deposit 5 million into my account
 • Tôi muốn gửi 5 triệu vào tài khoản
 • : I need a checking account so that I can pay my bill
 • Tôi cần mở tài khoản séc để tôi có thể thanh toán hóa đơn
 • : We’d like to know how we open a checking savings account
 • Chúng tôi muốn biết cách mở tài khoản séc tiết kiệm
 • : I want to know my balance
 • Tôi muốn biết số dư trong tài khoản
 • : Please tell me what the annual interest rate is
 • Vui lòng cho tôi biết lãi suất hàng năm là bao nhiêu
 • : Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • : Is there any minimum for the first deposit?
 • Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • : Can I open a current account here?
 • Tôi có thể mở tài khoản vãng lai ở đây được không?
 • : What is the annual interest rate?
 • Lãi suất hàng năm là bao nhiêu?
 • : What if I overdraw?
 • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rút quá số tiền quy định?
 • : What kind of account do you prefer?
 • Anh thích loại tài khoản nào hơn?
 • : Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • : Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
 • Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?
 • : Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé
 • : How much do you want to deposit with us?
 • Ông muốn gửi bao nhiêu?
 • : The interest rate changes from time to time
 • Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ
 • : The interest is added to your account every year
 • Số tiền lãi được cộng thêm vào tài khoản mỗi năm
 • : Please fill in this form first
 • Trước tiên anh làm ơn điền vào phiếu này
 • : Please fill in this slip
 • Làm ơn điền vào phiếu này nhé
 • : Please enter the password
 • Anh vui lòng nhập mật mã
 • : Here is your passbook
 • Đây là sổ tiết kiệm của anh
 • : Your deposit is exhausted
 • Tiền gửi của anh đã hết rồi ạ
 • : Your letter of credit is used up
 • Thư tín dụng của ông đã hết hạn sử dụng
 • : Fill out a withdrawal form, please
 • Ông vui lòng điền vào phiếu rút tiền nhé
 • : Please write your account number on the back of the cheque
 • Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé
 • : Just sign your name in it
 • Ông chỉ cần ký tên mình vào đó
 • : If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào