Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với đồng nghiệp

 • : Hi, Jane. How are you doing this morning?
 • Chào Jane, sáng nay cô thấy thế nào?
 • : Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • : Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?
 • : Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
 • Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.
 • : What name shall I say?
 • Tôi phải xưng hô với ông như thế nào?
 • : Good morning. May I introduce myself? My name’s Peter King and I’m new here.
 • Chào buổi sáng. Tôi có thể tự giới thiệu một chút không? Tên tôi là Peter King và tôi là
 • : người mới ở đây.
 • What's happening?
 • : Chuyện gì đang diễn ra vậy?
 • How is everything going?
 • : Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • : Anh khỏe chứ?
 • Có gì mới vậy?
 • : What’s new?
 • Where is Bill?
 • : Bill đâu rồi?
 • He’s late again.