Mẫu câu tiếng Anh xin thôi việc

 • : I want to expand my horizons.
 • Tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình.
 • : I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation.
 • Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi.
 • : I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • : First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • : I’ve been trying, but I don’t think I’m up to this job.
 • Tôi vẫn luôn cố gắng nhưng tôi không nghĩ mình đủ khả năng làm công việc này.
 • : I’ve been here for too long. I want to change my environment.
 • Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, Tôi muốn thay đổi môi trường.
 • : I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard.
 • Tôi xin lỗi vì đã nộp đơn thôi việc vào lúc này nhưng tôi đã quyết định đi du học.
 • : To be honest, I’ve got a better order.
 • Thật lòng mà nói tôi có 1 đề nghị tốt hơn.
 • : I’m running out of steam. I need to take a break.
 • Tôi hết hơi rồi. Tôi cần phải nghỉ ngơi 1 chút.
 • : I’m quitting because I want to try something different.
 • Tôi bỏ việc vì tôi muốn thử 1 công việc khác.