Mẫu câu tiếng Anh xin thôi việc

Mẫu câu tiếng Anh xin thôi việc: I want to expand my horizons. - Tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình.