TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC

Từ vựng

 • angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
 • bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
 • politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
 • carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
 • easily /ˈiːzəli/ một cách dễ dàng
 • happily /ˈhæpəli/ một cách vui vẻ
 • hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
 • lazily /ˈleɪzɪli/ một cách lười biếng
 • loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn áo
 • recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
 • accurately /ˈækjʊrɪtli/ một cách chính xác
 • beautifully /ˈbjuːtəfʊli/ một cách đẹp đẽ
 • expertly /ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
 • professionally /prəˈfɛʃənəli/ một cách chuyên nghiệp
 • anxiousl /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo âu
 • carefully /ˈkeəfli/ một cách cẩn thận
 • greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
 • quickly /ˈkwɪkli/ một cách nhanh chóng
 • badly /ˈbædli/ cực kì
 • cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cần trọng
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày