TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊNH

Từ vựng

  • just /ˈʤʌst/ chỉ
  • only /ˈoʊnli/ duy nhất
  • simply /ˈsɪmpli/ đơn giản là
  • mainly /ˈmeɪnli/ chủ yếu là
  • largely /ˈlɑɚʤli/ phần lớn là
  • generally /ˈʤɛnrəli/ nói chung
  • especially /ɪˈspɛʃəli/ đặc biệt là
  • particularly /pɚˈtɪkjəlɚli/ cụ thể là
  • specifically /spɪˈsɪfɪkli/ cụ thể là
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày