TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ

Từ vựng

 • hardly /ˈhɑɚdli/ hầu như không
 • little /ˈlɪtl̟/ một ít
 • fully /ˈfʊli/ hoàn toàn
 • rather /ˈræðɚ/ khá là
 • very /ˈveri/ rất
 • strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
 • simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
 • enormously /ɪˈnɔːməsli/ cực kì
 • highly /ˈhaɪli/ hết sức
 • almost /ˈɑːlˌmoʊst/ gần như
 • absolutely /ˈæbsəˌluːtli/ tuyệt đối
 • enough /ɪˈnʌf/ đủ
 • perfectly /ˈpɚfɪktli/ hoàn hảo
 • entirely /ɪnˈtaɪəli/ toàn bộ
 • pretty /ˈprɪti/ khá là
 • terribly /ˈterəbli/ cực kì
 • a lot /ə lɒt/ rất nhiều
 • remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ đáng kể
 • quite /ˈkwaɪt/ khá là
 • slightly /ˈslaɪtli/ một chút
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày