TRẠNG TỪ LIÊN KẾT

Từ vựng

  • besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh đó
  • however /haʊˈɛvɚ/ mặc dù
  • then /ˈðɛn/ sau đó
  • instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
  • moreover /moɚˈoʊvɚ/ hơn nữa
  • as a result /æz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là
  • unlike /ˌʌnˈlaɪk/ không giống như
  • furthermore /ˈfɚðɚˌmoɚ/ hơn nữa
  • on the other hand /ɒn ði ˈʌðə hænd/ mặt khác
  • in fact /ɪn fækt/ trên thực tế
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày