Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

Từ vựng

 • avocado /ˌɑːvəˈkɑːdoʊ/
 • apple /ˈæpəl/ táo
 • Orange /ˈɑrɪnʤ/ cam
 • banana /bəˈnænə/ chuối
 • grape /ˈgreɪp/ nho
 • Grapefruit or pomelo /’greipfrut/ bưởi
 • Starfruit /’stɑr.frut/ khế
 • mango /ˈmæŋgoʊ/ xoài
 • pineapple /ˈpaɪˌnæpəl/ dứa, thơm
 • Mangosteen /ˈmaŋgəstiːn/ măng cụt
 • Mandarin or tangerine /’mændərin/ quýt
 • Kiwi fruit /’kiwifrut/ kiwi
 • kumquat /ˈkʌmˌkwɑːt/ quất
 • Jackfruit /’dʒæk,frut/ mít
 • Durian /´duəriən/ sầu riêng
 • lemon /ˈlɛmən/ chanh vàng
 • lime /ˈlaɪm/ chanh vỏ xanh
 • Papaya or pawpaw /pə´paiə/ đu đủ
 • Soursop /’sɔsɔp/ mãng cầu xiêm
 • Custardapple /’kʌstəd,æpl/ mãng cầu (na)
 • plum /ˈplʌm/ mận
 • apricot /ˈæprəˌkɑːt/
 • peach /ˈpiːtʃ/ đào
 • cherry /ˈtʃeri/ anh đào
 • Rambutan /ræmˈbuːtən/ chôm chôm
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày