Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

Từ vựng

 • avocado /ˌɑːvəˈkɑːdoʊ/
 • apple /ˈæpəl/ táo
 • Orange /ˈɑrɪnʤ/ cam
 • banana /bəˈnænə/ chuối
 • grape /ˈgreɪp/ nho
 • Grapefruit or pomelo /’greipfrut/ bưởi
 • Starfruit /’stɑr.frut/ khế
 • mango /ˈmæŋgoʊ/ xoài
 • pineapple /ˈpaɪˌnæpəl/ dứa, thơm
 • Mangosteen /ˈmaŋgəstiːn/ măng cụt
 • Mandarin or tangerine /’mændərin/ quýt
 • Kiwi fruit /’kiwifrut/ kiwi
 • kumquat /ˈkʌmˌkwɑːt/ quất
 • Jackfruit /’dʒæk,frut/ mít
 • Durian /´duəriən/ sầu riêng
 • lemon /ˈlɛmən/ chanh vàng
 • lime /ˈlaɪm/ chanh vỏ xanh
 • Papaya or pawpaw /pə´paiə/ đu đủ
 • Soursop /’sɔsɔp/ mãng cầu xiêm
 • Custardapple /’kʌstəd,æpl/ mãng cầu (na)
 • plum /ˈplʌm/ mận
 • apricot /ˈæprəˌkɑːt/
 • peach /ˈpiːtʃ/ đào
 • cherry /ˈtʃeri/ anh đào
 • Rambutan /ræmˈbuːtən/ chôm chôm
 • coconut /ˈkoʊkəˌnʌt/ dừa
 • guava /ˈgwɑːvə/ ổi
 • pear /ˈpeɚ/
 • fig /ˈfɪg/ sung
 • Dragon fruit /’drægənfrut/ thanh long
 • melon /ˈmɛlən/ dưa
 • watermelon /ˈwɑːtɚˌmɛlən/ dưa hấu
 • Lychee or litchi /’litʃi/ vải
 • Longan /lɔɳgən/ nhãn
 • pomegranate /ˈpɑːməˌgrænət/ lựu
 • berry /ˈberi/ dâu
 • strawberry /ˈstrɑːˌbɛri/ dâu tây
 • passion fruit chanh dây
 • persimmon /pɚˈsɪmən/ hồng
 • Tamarind /’tæmərind/ me
 • cranberry /ˈkrænˌberi/ quả nam việt quất
 • Jujube /´dʒudʒub/ táo ta
 • Dates /deit/ quả chà là
 • Green almonds /grin ‘ɑmənd/ quả hạnh xanh
 • Ugli fruit /’ʌgli’frut/ quả chanh vùng Tây Ấn
 • citron /ˈsɪtrən/ quả thanh yên
 • currant /ˈkɚrənt/ nho Hy Lạp
 • Ambarella /’æmbə’rælə/ cóc
 • Indian cream cobra melon /´indiən krim ‘koubrə ´melən/ dưa gang
 • Granadilla /,grænə’dilə/ dưa Tây
 • cantaloupe /ˈkæntəˌloʊp/ dưa vàng
 • Honeydew /’hʌnidju/ dưa xanh
 • Malay apple /mə’lei ‘æpl/ điều
 • Star apple /’stɑr ‘æpl/ vú sữa
 • almond /ˈɑːmənd/ quả hạnh
 • chestnut /ˈtʃɛsˌnʌt/ hạt dẻ
 • honeydew melon /ˈhʌniˌduː-/ dưa bở ruột xanh
 • Blackberries /´blækbəri/ mâm xôi đen
 • raisin /ˈreɪzn̩/ nho khô