Từ vựng tiếng Anh về con vật: các loài côn trùng

Từ vựng

  • caterpillar /ˈkætɚˌpɪlɚ/ sâu bướm
  • praying mantis Bọ ngựa
  • tarantula /təˈræntʃələ/ Loại nhện lớn
  • Parasites /’pærəsaɪt/ Kí sinh trùng
  • ladybug /ˈleɪdiˌbʌg/ Bọ rùa
  • mosquito /məˈskiːtoʊ/ con muỗi
  • cockroach /ˈkɑːkˌroʊtʃ/ Con gián
  • grasshopper /ˈgræsˌhɑːpɚ/ Châu chấu
  • honeycomb /ˈhʌniˌkoʊm/ Sáp ong
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày