Danh Từ của ADVISE trong từ điển Anh Việt

advice (Danh Từ)

/ədˈvaɪs/

 • lời khuyên, lời chỉ bảo
  1. to act on advice: làm (hành động) theo lời khuyên
  2. to take advice: theo lời khuyên, nghe theo lời khuyên
  3. a piece of advice: lời khuyên
 • ((thường) số nhiều) tin tức
 • according to our latest advices
  1. theo những tin tức cuối cùng chúng tôi nhận được
 • (số nhiều) (thương nghiệp) thư thông báo ((cũng) letter of advice)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày