Danh Từ của BOTHER trong từ điển Anh Việt

botheration (Danh Từ)

/ˌbɑːðəˈreɪʃən/

  • điều buồn bực, điều phiền muộn