Danh Từ của CAREFUL trong từ điển Anh Việt

care (Danh Từ)

/ˈkeɚ/

 • sự chăn sóc, sự chăm nom, sự giữ gìn, sự bảo dưỡng
  1. to be in (under) somebody's care: được ai chăm nom
  2. to take care of one's health: giữ gìn sức khoẻ
  3. I leave this in your care: tôi phó thác việc này cho anh trông nom
 • sự chăm chú, sự chú ý; sự cẩn thận, sự thận trọng
  1. to give care to one's work: chú ý đến công việc
  2. to take care not to...: cẩn thận đừng có..., cố giữ đừng để...
  3. to do something with... care: làm việc gì cẩn thận
  4. to take care; to have a care: cẩn thận coi chừng
 • sự lo âu, sự lo lắng
  1. full of cares: đầy lo âu
  2. free from care: không phải lo lắng
 • care of Mr. X
  1. ((viết tắt) c oào sạch 7ʃ X) nhờ ông X chuyển giúp (viết trên phong bì)
 • care killed the cat
  1. (tục ngữ) lo bạc râu, sầu bạc tóc