Danh Từ của COMPLEX trong từ điển Anh Việt

complexity (Danh Từ)

/kəmˈplɛksəti/

  • sự phức tạp, sự rắc rối
  • điều phức tạp