Danh Từ của DIFFER trong từ điển Anh Việt

difference (Danh Từ)

/ˈdɪfrəns/

 • sự khác nhau, tình trạng khác nhau; tính khác nhau; sự chênh lệch
  1. a difference in age: sự khác nhau về tuổi tác
 • sự bất đồng; mối bất hoà, mối phân tranh; sự cãi nhau
  1. differences of opinion: những sự bất đồng về ý kiến
  2. to settle a difference: giải quyết một mối bất hoà
 • sự chênh lệch về giá cả (hối phiếu... trong những thời gian khác nhau)
 • dấu phân biệt đặc trưng (các giống...)
 • (toán học) hiệu, sai phân
  1. difference of sets: hiệu của tập hợp
  2. difference equation: phương trình sai phân
 • to make a difference between
  1. phân biệt giữa; phân biệt đối xử
 • it make a great difference
  1. điều đó quan trọng; điều đó làm cho sự thể thay đổi hoàn toàn
 • to split the different
  1. (xem) split
 • what's the different?
  1. (thông tục) cái đó có gì quan trọng?