Danh Từ của EMPOWER trong từ điển Anh Việt

power (Danh Từ)

/ˈpawɚ/

 • khả năng, tài năng, năng lực
  1. I will help you to the utmost of my power: tôi sẽ giúp anh với tất cả khả năng (quyền hạn) của tôi!
  2. it's beyond my power: cái đó vượt quá khả năng (quyền hạn) của tôi!
  3. as far as lies within my power: chừng nào trong phạm vi khả năng (quyền hạn) của tôi!
  4. a man of varied powers: người có nhiều tài năng
  5. mental powers: năng lực trí tuệ
  6. a remarkable power of speech: tài ăn nói đặc biệt
 • sức, lực, sức mạnh
  1. an attractive power: sức thu hút, sức hấp dẫn
  2. the power of one's arm: sức mạnh của cánh tay
 • quyền, chính quyền, quyền hạn, quyền lực, quyền thế, thế lực, uy quyền
  1. supreme power: quyền tối cao
  2. the executive power: quyền hành pháp
  3. to come into power: nắm chính quyền
  4. the party in power: đảng cầm quyền
  5. to have somebody is one's power: nắm ai dưới quyền
  6. to have no power over...: không có quyền đối với...
  7. power of attorney: quyền uỷ nhiệm
 • người quyền thế, người cầm quyền; cơ quan có quyền lực
  1. the power s that be: các nhà cầm quyền
  2. the press has become a power in the state: báo chí trở thành một cơ quan có quyền lực của nhà nước
 • trời, thánh thần
  1. merciful powers!: thánh thần lượng cả bao dung!, thánh thần từ bi hỉ xả!
 • cường quốc
  1. the big powers: các cường quốc lớn
  2. the European powers: những cường quốc châu Âu
 • (kỹ thuật); (vật lý) lực; công suất, năng suất; năng lượng
  1. absorption power: năng xuất hút thu
  2. electric power: điện năng
  3. atomoc power: năng lượng nguyên tử; cường quốc nguyên tử
 • (toán học) luỹ thừa
 • (vật lý) số phóng to (kính hiển vi...)
 • (thông tục) số lượng lớn, nhiều
  1. to have a power of work to do: có nhiều việc phải làm
  2. a power of money: nhiều tiền
 • the mechanical powers
  1. máy đơn giản
 • more power to your elbow!
  1. cố lên nữa nào!