Danh Từ của ENTHUSE trong từ điển Anh Việt

enthusiasm (Danh Từ)

/ɪnˈθuːziˌæzəm/

  • sự hăng hái, sự nhiệt tình