Danh Từ của ENUMERATE trong từ điển Anh Việt

number (Danh Từ)

/ˈnʌmbɚ/

 • số
  1. even number: số chãn
  2. old number: số lẻ
  3. broken number: phân số
  4. a great number of: nhiều
  5. issued in numbers: xuất bản từng đoạn, làm nhiều số
  6. singular number: (ngôn ngữ học) số ít
  7. plural number: (ngôn ngữ học) số nhiều
 • đám, bọn, nhóm, toán
  1. he is not of our number: nó không ở trong bọn chúng tôi
 • sự đếm số lượng
  1. without number: không thể đếm được, hằng hà sa số
 • (số nhiều) sự hơn về số lượng, số nhiều, đa số
  1. to win by numbers: thắng vì hơn về số lượng
  2. he was by numbers: thắng vì hơn về số lượng
  3. he was compelled to yield to numbers: nó bắt buộc phải chịu thua trước số đông
 • (thơ ca) nhịp điệu
 • (số nhiều) câu thơ
 • (số nhiều) số học
  1. to be good at numbers: giỏi về số học
 • to lose the number of one's mess
  1. (quân sự), (từ lóng) chết
 • number one
  1. (thông tục) cá nhân, bản thân
 • (quân sự), (từ lóng) đại uý (hải quân)
 • his number goes up
  1. (từ lóng) nó đã chầu trời rồi