Danh Từ của GROW trong từ điển Anh Việt

growth (Danh Từ)

/ˈgroʊθ/

 • sự lớn mạnh, sự phát triển
 • sự tăng tiến, sự tăng lên, sự khuếch trương
  1. the growth of industry: sự lớn mạnh của nền công nghiệp
 • sự sinh trưởng
  1. a rapid growth: sự mau lớn, sự sinh trưởng mau
 • sự trồng trọt, vụ mùa màng
  1. a growth of rice: một mùa lúa
  2. wine of the 1954 growth: rượu vang vụ nho 1954
 • cái đang sinh trưởng, khối đã mọc
  1. a thick growth of weeds: khối cỏ dại mọc dày
 • (y học) khối u, u
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày