Danh Từ của IMPRESS trong từ điển Anh Việt

impression (Danh Từ)

/ɪmˈprɛʃən/

 • ấn tượng
  1. to make a strong impression on someone: gây một ấn tượng mạnh mẽ đối với ai
 • cảm giác; cảm tưởng
  1. to be under the impression that...: có cảm tưởng rằng...
 • sự đóng, sự in (dấu, vết)
 • dấu, vết, dấu in, vết in, dấu hằn, vết hằn, vết ấn
  1. the impression of a seal on wax: vết con dấu đóng trên sáp
 • (ngành in) sự in; bản in; số lượng in
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuật nhại các nhân vật nổi tiếng (trên sân khấu...)