Danh Từ của INQUIRE trong từ điển Anh Việt

inquiry (Danh Từ)

/ɪnˈkwaɪri/

  • sự điều tra, sự thẩm tra; sự thẩm vấn, sự hỏi
  • câu hỏi