Danh Từ của MADDEN trong từ điển Anh Việt

madness (Danh Từ)

/ˈmædnəs/

  • chứng điên, chứng rồ dại; sự mất trí
  • sự giận dữ