Danh Từ của MODERN trong từ điển Anh Việt

modernity (Danh Từ)

/məˈdɚnəti/

  • tính chất hiện đại
  • cái hiện đại