Danh Từ của OWN trong từ điển Anh Việt

ownership (Danh Từ)

/ˈoʊnɚˌʃɪp/

  • quyền sở hữu
    1. collective ownership: quyền sở hữu tập thể