Danh Từ của PERFORM trong từ điển Anh Việt

performance (Danh Từ)

/pɚˈfoɚməns/