Động từ của ACCEPTABLE trong từ điển Anh Việt

accept (Động từ)

/ɪkˈsɛpt/

 • nhận, chấp nhận, chấp thuận
  1. to accept a proposal: chấp nhận một đề nghị
  2. to accept a present: nhận một món quà
  3. to accept an invitation: nhận lời mời
 • thừa nhận
  1. to accept a truth: thừa nhận một sự thật
 • đảm nhận (công việc...)
 • (thương nghiệp) chịu trách nhiệm về; nhận thanh toán (hoá đơn, hối phiếu...)
 • chấp nhận
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày