Động từ của ACHIEVEMENT trong từ điển Anh Việt

achieve (Động từ)

/əˈtʃiːv/

 • đạt được, giành được
  1. to achieve one's purpose (aim): đạt mục đích
  2. to achieve good results: đạt được những kết quả tốt
  3. to achieve national independence: giành độc lập dân tộc
  4. to achieve great victories: giành được những chiến thắng lớn
 • hoàn thành, thực hiện
  1. to achieve a great work: hoàn thành một công trình lớn
  2. to achieve one's task: hoàn thành nhiệm vụ
 • đạt được
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày