Động từ của ADJUSTMENT trong từ điển Anh Việt

adjust (Động từ)

/əˈʤʌst/