Động từ của CHEERFUL trong từ điển Anh Việt

cheer (Động từ)

/ˈtʃiɚ/

 • làm vui mừng, làm phấn khởi; làm hớn hở ((cũng) cheer up)
 • (+ on) khích lệ, cổ vũ
  1. to cheer someone on: khích lệ ai, cổ vũ ai
 • hoan hô, tung hô
  1. speaker was cheered loudly: diễn giả được hoan hô nhiệt liệt
 • vui, mừng, khoái, thích
 • (+ up) phấn khởi, phấn chấn, hớn hở, vui vẻ lên, hăng hái lên
  1. cheer up, boys!: vui vẻ lên, hăng hái lên nào các cậu!
 • hoan hô, vỗ tay hoan hô
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày