Động từ của CONSOLATION trong từ điển Anh Việt

console (Động từ)

/kənˈsoʊl/

  • an ủi, giải khuây