Động từ của CONTINUOUS trong từ điển Anh Việt

continue (Động từ)

/kənˈtɪnju/

 • tiếp tục, làm tiếp
  1. to continue one's narrative: tiếp tục câu chuyện
  2. to be continued: còn tiếp nữa
 • giữ, duy trì
  1. to continue someone in a post: giữ ai ở trong một cương vị công tác
 • vẫn cứ, tiếp diễn
  1. if you continue stubborn: nếu anh vẫn cứ cứng đầu cứng cổ
  2. I continue to think the same: tôi vẫn cứ nghĩ như vậy
 • ở lại
  1. I'll in Paris till next year: tôi sẽ ở lại Pa-ri cho đến sang năm
 • (pháp lý) hoãn lại, đình lại (một vụ kiện)
 • tiếp tục
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày