Động từ của DANGER trong từ điển Anh Việt

endanger (Động từ)

/ɪnˈdeɪnʤɚ/

  • gây nguy hiểm