Động từ của DEMANDING trong từ điển Anh Việt

demand (Động từ)

/dɪˈmænd/