Động từ của ENTHUSIASTIC trong từ điển Anh Việt

enthuse (Động từ)

/ɪnˈθuːz/

  • tỏ ra hăng hái, đầy nhiệt tình
  • chan chứa tình cảm
  • làm cho nhiệt tình, làm cho hăng hái