Động từ của GLORY trong từ điển Anh Việt

glorify (Động từ)

/ˈglorəˌfaɪ/

  • tuyên dương, ca ngợi
  • tôn lên, tô điểm, tô son điểm phấn