Động từ của HABITAT trong từ điển Anh Việt

inhabit (Động từ)

/ɪnˈhæbət/

  • ở, sống ở (nơi nào) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))